Divendres, 23 De Abril De 2021

Ajuntament de Tírvia

Plaça de l'Ajuntament, 1. Tírvia, Tírvia - 25595
Telèfon: 973 62 20 73 Fax: 973 62 20 73

Novetats

14/10/2020

Edicte aprovació inicial reglament


Foto

Aprovació inicial Reglament Municipal de compliment d'obligacions que emanen d'un conveni d'expropiació

EDICTE APROVACIO INICIAL REGLAMENT

El Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària 2/2020 de data 1 doctubre de 2020 va acordar aprovar inicialment el Reglament Municipal de compliment dobligacions que emanen dun conveni dexpropiació.

De conformitat amb el que disposen larticle 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 dabril , pel qual saprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya i lart 63 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual saprova el Reglament dObres, activitats i Serveis dels ens locals, aquest expedient es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a lefecte de presentació de reclamacions i suggeriments, si sescau, a comptar des de lendemà de la darrera publicació de lanunci dexposició al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de comunicació local escrits i al tauler dedictes de la corporació.

Transcorregut el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions o al·legacions, l'acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord.

Lexpedient es pot consultar a les oficines municipals en horari datenció al públic i a la web de lajuntament www.tirvia.ddl.net

Joan Farrera Granja
Alcalde
Tírvia 8 doctubre de 2020


Informació addicional
Mapa Web